Słownik pojęć

Projekt gotowy (zwany też typowym lub katalogowym) stanowi opracowanie obiektu budowlanego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej (dostępne w 4 egzemplarzach) i przeznaczone do wykorzystania przez nieokreśloną liczbę nabywców-inwestorów.

Powierzchnia użytkowa to powierzchnia wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku. Pod skosami, czyli na poddaszu rozliczana jest w zależności od wysokości:

  • powyżej 2,2 m - 100%
  • pomiędzy 1,4 m - 2,2 m - 50%
  • poniżej 1,4 m - 0% (nie jest wliczana do powierzchni użytkowej).

W opisach rzutów podawane są zazwyczaj dwie powierzchnie: powierzchnia użytkowa oraz w nawiasach powierzchnie podłóg.

Powierzchnia zabudowy to powierzchnia terenu zajmowanego przez budynek po wykończeniu. Liczona jest po zewnętrznym obrysie domu na poziomie parteru wraz z tarasami i schodami zewnętrznymi.

Powierzchnia całkowita to powierzchnia liczona po zewnętrznym obrysie budynku na wszystkich kondygnacjach wraz z elementami wykraczającymi poza bryłę danego obiektu.

Kubatura - objętość budynku (powierzchnia całkowita razy wysokość kondygnacji) liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych.

Kąt nachylenia dachu - kąt nachylenia połaci (w stopniach) zasadniczej części dachu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument zawierający podstawowe wskaźniki dotyczące ochrony cieplnej, zużycia energii oraz ocenę poziomu jakości energetycznej zrealizowanego budynku, niezbędny na etapie składania wniosku o pozwolenie na użytkowanie, po zakończeniu budowy.

Kalenica i okap to krawędzie połaci dachowych; kalenica to krawędź górna, okap to krawędź dolna.

Ścianka kolankowa to niewielka, pionowa ściana nośna poddasza, ustawiona w linii ścian zewnętrznych budynku (na wieńcu stropowym niżej kondygnacji), dzięki której skos dachu nie zaczyna się przy podłodze.

Minimalna szerokość działki - minimalna szerokość teoretycznej, prostokątnej działki, na której mógłby stanąć dom, wyliczona na podstawie przepisów prawa budowlanego dla typowego otoczenia. Przed zakupem projektu powinna zostać potwierdzona przez architekta wybranej działki.

Wysokość budynku - odległość w pionie od założonego w projekcie poziomu terenu przy wejściu do poziomu kalenicy lub wierzchu stropodachu.

Liczba pokoi - liczba pomieszczeń o funkcji mieszkalnej (łącznie z salonem, gabinetem itp.).

Adaptacja - niezbędne dostosowanie projektu gotowego do wszelkich warunków konkretnej lokalizacji, a także wprowadzenie zmian wynikających z życzeń i potrzeb inwestora.